STRONY INTERNETOWE / PROJEKTY GRAFICZNE / BRANDING | Zadzwoń lub napisz kontakt@annamaciejczyk.pl

Regulamin współpracy

Zamawiający/Klient

Klient FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, działającej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą annamaciejczyk.pl.

 

Wykonawca

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, działająca w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą annamaciejczyk.pl zwany dalej Fundacją.

 

Regulamin/Umowa

Niniejszy regulamin annamaciejczyk.pl działającej jako Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467.

 

Brief

E-mail/Dokument, w którym Zamawiający wysyła informacje do projektu.

 

Lista zmian

E-mail/dokument przesłany drogą elektroniczną w wiadomości e-mail sporządzony przez Zamawiającego, w którym określone są poprawki do projektu.

 

Przedmiot Regulaminu/Umowy:

Przedmiotem niniejszego Regulaminu/Umowy jest wykonywanie przez Fundację na rzecz zamawiającego projektów graficznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu oraz wydruk materiałów.

 1. Korzystanie z usług Fundacji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ochrony danych osobowych.
 2. Specyfikacje projektów graficznych, wydruków oraz wdrożeń określone są w ofercie przedstawionej klientowi.

 

Zamówienia

 1. Wykonawca przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą e-mailową na adres kontakt@annamaciejczyk.pl lub poprzez zakup towaru/usługi w sklepie internetowym pod adresem www.annamaciejczyk.pl/sklep. Wykonawca nie przyjmuje zamówień drogą telefoniczną, sms-ową, poprzez social media.
 2. Do każdego zamówienia Wykonawca indywidualnie ustala możliwości techniczne oraz termin realizacji.
 3. Zamawiający składający zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest do przesłania Fundacji aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub potwierdzenia działania w imieniu reprezentowanego podmiotu (NIP, Regon, Odpis z Krajowego Rejestru).
 4. Zamawiający składający zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest do wpłacenia 50% kwoty wartości zamówienia, przedstawionej w ofercie (płatnej na podstawie faktury VAT wystawionej przez Fundację na rzecz Zamawiającego w terminie określonym na fakturze. Do czasu zaksięgowania płatności na koncie Fundacji, Fundacja nie jest zobowiązana do realizowania zamówienia).
 5. W zamówieniu należy szczegółowo podać i/lub opisać zamawiany towar lub projekt.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji, w szczególności ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
 7. Zakupiony przez Zamawiającego towar/projekt pozostaje własnością Wykonawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar/projekt.
 8. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy upoważniają Wykonawcę do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, przypadkach jak również  do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w „Regulaminie” chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

 

Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych przez Wykonawcę do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy/akceptacji warunków współpracy/akceptacji oferty. W przypadku, gdy Wykonawca uzna materiały za niewystarczające lub będące w złej jakości utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy to wezwie Zamawiającego do dostarczenia dodatkowych lub poprawionych materiałów w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wezwania.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania drogą elektroniczną informacji, wytycznych, tekstów oraz materiałów wizualnych takich jak np. logo, zdjęcia itp. niezbędnych do realizacji zlecenia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres kontakt@annamaciejczyk.pl.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania materiałów graficznych w najwyższej jakości oraz wszystkich logo firmy w wersji wektorowej (ai, eps, pdf) lub rozszerzeniu pliku .png bez tła.
 6. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania zmian do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy zmian do projektu w formie chronologicznej listy.
 10. Zamawiający oświadcza, że żaden z materiałów wysłanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 11. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 12. Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

 

Prawa i Obowiązki Wykonawcy annamaciejczyk.pl

 1. Wykonawca oświadcza, że żaden z materiałów wykorzystanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Wykonawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wykonawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.annamaciejczyk.pl, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Wykonawca oświadcza, że jego praca jest wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.

 

Terminy realizacji

 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki oraz zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie bankowym Fundacji (płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Fundację na rzecz Zamawiającego w terminie określonym na fakturze VAT)
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy, w tym okresów wstrzymania świadczenia usług.
 4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania zmian, akceptacji lub płatności.
 6. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o przedłużeniu czasu realizacji zleceń w terminie co najmniej jednego dnia roboczego do daty zaplanowanego końca realizacji zlecenia.

 

Realizacja projektów graficznych materiałów reklamowych

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przedstawionym projektem pod względem merytorycznym jak i graficznym:
  Sprawdzenie:
  – orientacji i położenia logo czy tekstu,
  – wielkości i pozycji elementów graficznych,
  – pisowni tekstu i danych teleadresowych.
 2. Klient może zgłosić drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag/zmian do projektu jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 4. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego strony głównej. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 5. Zmiany muszą być dostarczone do Wykonawcy drogą e-mailową w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona projektu opisana po kolei).
 6. Dopuszczalne jest maksymalnie trzykrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płata – liczona jest ilość czasu specjalistów poświęcona na wprowadzenie poprawek. Jedna każda rozpoczęta godzina pracy to 80 zł netto + 23% VAT.
 7. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej, która wynosi 80 zł netto + 23% VAT każda rozpoczęta godzina pracy.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.

 

Opłaty

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zapisanej w ofercie złożonej zamawiającemu drogą e-mailową.
 2. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania.
 3. Ceny poszczególnych zleceń określone są w ofercie przedstawionej klientowi drogą e-mailową.
 4. Zlecenie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki 50% (płatność na podstawie faktury vat).
 5. Rozliczenie za wykonany projekt graficzny odbędzie się na podstawie faktury vat.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze vat.
 7. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki, jak również zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności.
 8. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem, grawerowaniem lub inną formą indywidualnego znakowania Wykonawca może uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od przedpłaty 100% wartości wydruku/znakowania.

 

Reklamacje i zwroty towarów

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem podpisanego oświadczenia na adres e-mail kontakt@annamaciejczyk.pl.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundacja zobowiązana jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni z Fundacją inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Fundacja wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Fundacja dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 6. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
 8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi –  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Fundacja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Fundacji towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Fundacji.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Fundacja niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Fundacja. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży, przy czym w przypadku przedsiębiorców przepisy rękojmi zostają wyłączone pomiędzy stronami.

 

Postanowienia końcowe

 1. Zważywszy na to, że Strony porozumienia będą współpracować, a co za tym idzie, będą ujawniać pewne specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych, zostaje zawarte niniejsze porozumienie o zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych przez Strony w zakresie Współpracy.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
 4. Zamawiający udziela Wykonawcy zezwolenia na wykorzystywanie projektu w celu promocji świadczonych przez Wykonawcę usług, w szczególności do prezentacji projektu w portfolio Wykonawcy (strona www, social media, katalogi drukowane, itp.) i przedstawiania projektu klientom Wykonawcy.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony o aktualnej osobie kontaktowej w zakresie realizacji zleceń. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 06.01.2020 r.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.